Keuren van arbeidsmiddelen

De werkgever is volgens het Arbobesluit-hoofdstuk 7 (Arbeidsmiddelen) verplicht om de nodige maatregelen te treffen daar waar het gaat om arbeidsmiddelen. De arbeidsmiddelen moeten zodanig zijn uitgerust en/of worden toegepast dat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Richtlijnen om de veiligheid van arbeidsmiddelen te waarborgen zijn vastgelegd in NEN normen.

Het begrip ‘arbeidsmiddel’ wordt gedefinieerd als ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties’ en heeft betrekking op ‘elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming, reparatie, onderhoud en verzorging.

Arbeidsmiddelen die onder de definitie van een machine vallen (“een samenstel van onderdelen waarvan tenminste één onderdeel kan bewegen”) kunnen potentieel risicovol zijn en moeten daarom voldoen aan minimale veiligheidseisen.

Een werkgever heeft – naast de controle van tastbare en meetbare zaken – ook nog verplichtingen t.a.v. organisatorische aspecten. Het gaat hierbij onder andere om zaken zoals keuringen en registratie van materieel.

Wat kan Vos Technische Dienstverlening hierin voor u betekenen:

 • Keuren elektrische arbeidsmiddelen;
  De keuring/inspectie wordt uitgevoerd volgens de norm NEN3140 / NEN-EN50110.
  Deze keuring bestaat uit:       
  – Visuele inspectie

  – Metingen en beproeving
  – Registratie en rapportage

 • Keuren stationaire machines;
  De keuring/inspectie wordt uitgevoerd volgens de norm NEN3140 / NEN-EN50110.
  Deze keuring bestaat uit:       
  – Visuele inspectie

  – Metingen en beproeving
  – Functionele veiligheidsinspectie (zoals o.a. werking noodstop, thermische beveiliging, nul-spanningsbeveiliging)
  – Registratie en rapportage

 • Keuren klimmaterialen;
  De keuring/inspectie wordt uitgevoerd volgens de norm NEN2484 / NEN2718.
  Deze keuring bestaat uit:       
  – Visuele inspectie

  – Registratie en rapportage

 • Advies inspectieperiode;
  Bij de bepaling van de inspectieperiode wordt door ons de voorgeschreven risico-analysetabel geadviseerd, waarbij o.a. wordt gekeken naar de aard en mate van gebruik van de machines.

  Is uw bedrijf VCA gecertificeerd dan dient de inspectie jaarlijks plaats te vinden.

De keuringen vinden plaats op locatie. Eventuele reparaties kunnen door ons worden uitgevoerd.